Sdružení výtvarníků ČR vzniklo počátkem roku 1990 jako nezávislá organizace, která sdružuje výtvarníky všech oborů a výtvarných směrů, pokud souhlasí s jeho programem a jsou ochotni v dosahu svých schopností a možností podílet se na jeho realizaci.    

Toto Sdružení mělo sídlo v Praze, ale v současné době dochází ke změně sídla z Prahy do Plzně do Klubu Alšovka na adresu ​Pobřežní 780/8, i když svojí činností pokrývá celé území České republiky. Vytváří územní pobočky a regiony, které se jednak podílejí na činnosti v rámci celé organizace, ale také připravuje akce místního i regionálního významu. Z umělecké tvorby se zde uplatňuje: malba, grafika, keramika, sklářství, řezbářství, bižuterie, fotografie, sochařství a jiné. Vzhledem k tomu, že tato organizace čítá okolo 150 členů, je logické, že se v ní tvoří nejen tvůrčí a výstavní, ale i názorově rozmanité skupiny, které mají možnost samostatného uplatnění.   

V čele tohoto Sdružení je volený výbor, který zajišťuje jeho komplexní chod. Schází se jednou měsíčně, dále jednou ročně svolává valnou hromadu a také setkání mluvčích regionů. Jednou čtvrtletně vydává pro svoji členskou základnu časopis pod názvem Výtvarný reportér, ve kterém kromě organizačních záležitostí také informuje své členy o již proběhlých, a hlavně o budoucích aktivitách. Dále výbor zajišťuje pro své členy v hojné míře výstavní činnost. Zde je nutné vyzdvihnout již úspěšně proběhlých osm tzv. Salónů, které byly přehlídkou jejich tvorby. Tyto Salony se pro oblíbenost na přání členské základny opakují od roku 2000 v tříletých cyklech, proto se z nich stala tradice. Organizované výstavní činnosti se nekonají pouze v Praze, ale řada z nich probíhá po celé České republice, a to jak skupinově, tak i individuálně. V rámci klubové činnosti svých členů pořádá výbor pro zájmové skupiny přednášky na zvolená témata z oblasti tvorby. Z výčtu jeho dalších činností je třeba poukázat na pořádání zahraničních cest pro studijní účely, které se uskutečnily do Paříže např. v roce 1992 a 1993. V nedávné době (v roce 2019) proběhla společná výstava členů Sdruženi výtvarníků ČR a Unie výtvarných umělců v prostorách foyer Nové scény DJKT v Plzni, kde mohli opět návštěvníci zhlédnout rozmanitou tvorbu umělců obou sdružení.   

Protože se Sdružení výtvarníků ČR řadí mezi stálice v tomto výtvarném prostředí, nezapomíná spolupracovat i s jinými výtvarníky z různých galerií v Plzni např. galerií U Andělíčka, galerií Klubu Alšovka, galerií ČSOB a dalšími. Pro seriózní výtvarníky je Sdružení výtvarníků ČR otevřenou organizací.  

---

The Association of Fine Artists of the Czech Republic was founded at the beginning of 1990 as an independent organization, incorporating artists of all art-related fields, if they meet the requirements of the association and if they are willing to help its realization, based on their skills and possibilities. 

The Association was situated in Prague, however, its headquarters are currently being relocated from Prague to Alšovka Club in Pilsen, ​Pobřežní 780/8 street, with its activities still covering the whole area of The Czech Republic. The association is responsible for creation of various branches and regions, which help to fulfill the purpose of the whole organization, as well as organizing events on a local or regional level. Regarding the art, it involves: painting, graphics, ceramics, glass-making, woodcarving, bijou, photography, sculpture etc. Due to the fact the organization consists of about 150 members, it includes not only creative and exhibition groups, but also groups of a diverse style, capable of functioning on their own. 

Elected committee is in charge of the whole organization, responsible for its smooth and complex operation. The committee has a regular monthly meeting. Furthermore, it organizes a general meeting once a year, as well as a meeting of region representatives. Quarterly, a magazine called Výtvarný reportér is published, informing all members about organization-related matters, previous and, most importantly, upcoming activities. It also provides an exhibition activity for its members. It is also important to mention eight successful so-called Salons, previously serving as an exhibition of members´ work. Those Salons have become so popular that they have been organized every three years since 2000, forming a tradition. Those organized exhibition activities do not take place just in Prague, but most of them are widely spread all across The Czech Republic, both collectively and individually. Concerning the activities of club members, art-related lectures about chosen topics are being organized by the committee. It is also important to mention other activities, such as organization of foreign trips for studying purposes, such as trips to Paris in 1992 and 1993. Recently in 2019, a mutual exhibition of The Association of Fine Artists of the Czech Republic and The Union of Fine Artists took place in places of J. K. Tyl Theatre in Pilsen, where visitors could see the various works of members of both associations. 

Because of the fact The Association of Fine Artists of the Czech Republic belongs to the perennial stars in this artistic environment, it cooperates with other artists from different Pilsen galleries, e.g. U Andělíčka gallery, Klub Alšovka gallery, ČSOB gallery and others. For respectable artists, The Association of Fine Artists of the Czech Republic is an open organization.